Приказ от 25.01.22 № 5.1-ОД о конференции КМТ им. Бардина И.П.